Ochrana osobních údajů

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ


Ochrana dat a především osobních údajů Vás, jako našich zákazníků, je pro nás velice důležitá.
My, MILAN JAMBOR - JAMBOZ, se sídlem: Jahodová 666/26, Čáslav, 286 01, IČO: 04604172, e-mail: info@jamboz.cz, tel.: 775696626, (dále jen „společnost“ nebo „my“), jakožto provozovatelé elektronického obchodu www.jamboz.cz („obchod“), děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje byly v bezpečí a byly zpracovávány v souladu s právními předpisy. Nedílnou součástí správného zpracování je informovanost a transparentnost. Právě v jejím zájmu bychom Vás rádi informovali, jednak o zpracování Vašich osobních údajů a dále o Vašich souvisejících právech.

1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem realizace kupní smlouvy, tedy za účelem:

a. zajištění vyřízení objednávky;
b. zajištění doručení zboží;
c. plnění práv vyplývajících z vadného plnění, či náhrady škody;
d. plnění našich zákonných povinností zejména ve vztahu k vedení účetnictví;

Právním základem zpracování je plnění smlouvy uzavřené mezi naší společností a Vámi a dále i plnění zákonných povinností vyplývajících zejména z občanského zákoníku.

Pro účely přímého marketingu bez dalšího používáme Váš e-mail. Právním základem je v tomto případě náš oprávněný zájem na tomto zpracování. O tom, jak se jednoduše odhlásit od tohoto přímého marketingu se dočtete dále. Oprávněný zájem může být právním důvodem i ve výjimečném případě, že bychom museli vůči Vám uplatňovat jakýkoliv nárok.

2. KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Za účelem vyřízení Vaší objednávky, zajištění doručení zboží a plnění dalších práv souvisejících budeme zpracovávat Vaše: jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mail, adresu, doručovací adresu, obsah Vaší objednávky a údaje s objednávkou a jejím vyřízením související, dále potom v případě nákupu na firmu její název, IČO a DIČ. V souvislosti s reklamací můžeme zpracovávat informace o vadě.

3. COOKIES

ak jste si všimli při vstupu, náš obchod používá cookies, které ve spojení s dalšími informacemi mohou být považovány za určitých okolností za osobní údaj. Není naším zájmem, aby tyto okolnosti nastaly a máme za to, že cookies se při námi prováděném nakládání nestávají osobními údaji, ale pro Vaši plnou informovanost zahrnujeme informaci o cookies i do tohoto dokumentu.

Cookies jsou malé informace zasílané skrze internetové stránky, které se uloží ve Vašem zařízení (počítač, telefonu atd.) a jejichž prostřednictvím je umožněn provoz obchodu, tak i jeho pohodlné fungování. Některé cookies nám rovněž umožňují zefektivnit nabídku produktů nebo nám poskytují některé statistické údaje o provozu obchodu.

Naše stránka používá pokročilou lištu o cookies, kde se o tomto nástroji dozvíte vše potřebné a budete si moci pohodlně nastavit, které tyto nástroje chcete využívat a které nikoliv. Užívání cookies stejně jako jejich vymazání můžete provádět rovněž ve Vašem prohlížeči. Informace o poskytovatelích cookies služeb obdobných naleznete v dalším bodě.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁNÍ DO TŘETÍCH STÁTŮ

Vaše osobní údaje bez dalšího nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám s výjimkami, které uvádíme níže.

Vaše osobní údaje můžeme předat státnímu orgánu, pokud nám to ukládá zákon (např. Policii ČR).

Dále mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány zpracovatelem společností: Pažúrová Consulting s. r. o., PPL s. r. o., Balíkobot s. r. o., ComGate Payments, a. s..

Osobní údaje mohou být rovněž zpracovány poskytovatelem hostingových služeb, společností CS Technologies s. r. o..

Provozovatel dále používá sofistikované služby (cookies apod.), které zpracovávají informace, které zpravidla nejsou považovány za osobní údaj, neboť jejich prostřednictvím Vás, jako člověka, nejsme schopni identifikovat. Cílem těchto služeb je analýza spojená s provozem obchodu, zajištění jeho pohodlného fungování, jakož i nabízení vhodných produktů jednotlivým cílovým skupinám. Pro případ, že by se stalo, ať již náhodou, vývojem techniky či právního výkladu, že Vás budeme skrze tyto nástroje schopni identifikovat nebo, že k Vám, jakožto identifikované osobě, budeme schopni přiřadit další osobní údaje z těchto nástrojů, dovolte nás informovat i o těchto osobách, kterými jsou:

a. společnosti skupiny Google, Google Analytics a zejména společnosti Google Maps,
b. dále Facebook Inc. a Instagram.

Osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.

5. INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem, které jsou uvedeny výše, požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud je pro to dán důvod, nebo, rovněž pokud je proto dán důvod, o omezení zpracování těchto osobních údajů. Máte právo na Vaše osobní údaje a na jejich přenos jinému správci.

V případě, že je zpracování založeno na naše oprávněném zájmu, máte právo vznést proti němu námitku. Za takovou námitku považujeme i jednouché odhlášení z přímého marketingu, které Vám bude umožněno v rámci každého Vám zaslaného obchodního sdělení.

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

6. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje jsme obdrželi pouze od Vás. Poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné, neboť uzavření jakékoliv smlouvy s námi je zcela dobrovolné. Pokud byste nám neposkytli alespoň povinné minimum údajů, nebudeme schopni Vám zboží dodat a obchod realizovat.

V souvislosti s cookies nezapomeňte na naší propracovanou cookies lištu, která Vám umožní nastavit si používání cookies tak, aby vyhovovalo Vašim požadavkům. Používání cookies, které nejsou nezbytné pro provoz obchodu je rovněž zcela dobrovolné.

Osobní údaje budou zpracovávány (uloženy) pouze po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje zákon zpracováváme po dobu, po kterou to zákon vyžaduje. Osobní údaje týkající se plnění z uzavřené smlouvy a dalších souvisejících práv a povinností budeme uchovávat jen po dobu, po kterou budou moci být tato související práva a povinnosti vymahatelné u soudu, tedy zpravidla 3 roky od vyřízení objednávky nebo vypořádání posledních nároků z ní plynoucích.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování. V rámci používání cookies a výše uvedených obdobných moderních prostředků optimalizujících Váš zážitek z užívání našeho obchodu může dojít k vytváření jisté formy profilu vycházejícího z užívání internetové stránky, který nám slouží především k nabízení výrobků, které by Vás mohly zajímat. Na základě tohoto profilu ale nedochází ani k přijímání jakýchkoliv rozhodnutí, ani k jakýmkoliv dalším právním následkům. S ohledem na to, že tyto informace, které z Vašeho užívání stránky získáváme, jsou založeny na cookies, můžete jejich zpracování ovlivnit, ať již zmíněnou propracovanou cookies lištou, tak prostřednictvím nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány.

Milan Jambor – Jamboz

SOUHLAS SE ZPRACOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - REGISTRACE

Pro usnadnění orientace na našich webových stránkách a usnadnění nakupování, je nezbytné použít některé Vaše osobní údaje.

Jelikož zřízení zákaznického účtu na našich stránkách není předmětem uzavřené smlouvy mezi námi a Vámi, potřebovali bychom od Vás k jejich zaslání a zpracování Váš souhlas.

Udělení souhlasu

Jak jste si určitě všimli, souhlas nám můžete udělit jednoduchým kliknutím na k tomu určené políčko před založením účtu. Pokud byste nám souhlas poskytnout nechtěli, jednoduše políčko nezaškrtávejte.

Informace o zpracování

Prosíme Vás, abyste si před udělením souhlasu, které je zcela dobrovolné, pečlivě prostudovali níže uvedené podmínky zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel a Vašich práv s tím spojených.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat my, společnost Milan Jambor - Jamboz, se sídlem: Jahodová 666/26, Čáslav, 286 01. IČO: 04604172, e-mail: info@jamboz.cz, tel.: 775696626, (dále jen „společnost“ nebo „my“), jakožto provozovatelé elektronického obchodu www.jamboz.cz („obchod“).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely zachování historie nákupů, orientace na stránkách, usnadnění nákupů v rámci předplatného a pravidelného odběru bedýnek. 

Osobními údaji, které budeme pro tyto účely zpracovávat jsou pouze Vaše emailová adresa a informace o zakoupeném zboží, případně, pokud je uvedete, pak i jméno a přezdívka.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je tento souhlas a případně oprávněný zájem správce (viz níže).

Příjemcem osobních údajů jsme my. Dalším příjemcem osobních údajů jsou zpracovatelé, tedy:

Pažúrová Consulting s. r. o., PPL s. r. o., Balíkobot s. r. o., ComGate Payments, a. s. a CS Technologies s. r. o..

Osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.

Tento souhlas udělujete na dobu 3 let, přičemž po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje bez dalšího vymazány.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Dále máte právo na přenos osobních údajů k jinému správci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Jakmile souhlas odvoláte, nebudeme moci Vám dále dotazník zasílat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které probíhalo do odvolání souhlasu.

V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete proti takovému zpracování podat námitku.

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ODBĚR NEWSLETTERU

Jsme rádi, že Vás náš e-shop zaujal. Pokud si přejete dostávat náš newletter a čerpat další výhody potřebujeme Váš souhlas. Váš případný souhlas je zcela dobrovolný a je kdykoliv odvolatelný.

Než budete případně souhlasit s tím, abychom my, Milan Jambor – Jamboz se sídlem: Jahodová 666/26, Čáslav, 286 01, IČO: 04604172, e-mail:, tel.: info@jamboz.cz (dále jen „společnost“ nebo „my“), výše uvedené osobní údaje zpracovávali v souladu s tímto souhlasem, prosím vezměte na vědomí následující informace:

1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje budeme zpracovávat pro marketingové účely, tedy zejména pro marketingovou komunikaci s Vámi především formou zasílání newsletteru.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je tento souhlas. Ten je zcela dobrovolný. Pokud nám jej neudělíte, nijak Vás to neomezuje v nakupování na našem obchodu.

2. KATEGORIE DOTČENÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, historii Vašich nákupů, ve vztahu k Vámi zvolené adrese a/nebo dodací či fakturační adrese - název ulice a číslo popisné/orientační, město a poštovní směrovací číslo a dále Vaše případné IČO a DIČ.

3. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁNÍ DO TŘETÍCH STÁTŮ

Vaše osobní údaje bez dalšího nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám. Výjimkou z výše uvedeného může být pouze případné předání státnímu orgánu, které nám ukládá zákon (např. Policii ČR) a dále předání osobám, které pro nás poskytují služby související s naplněním shora uvedeného účelu.

Konkrétně budou osobní údaje zpracovávány společností, která náš internetový obchod spravuje, a sice společností: CS Technologies s. r. o.

a dále Pažúrová Consulting s. r. o., PPL s. r. o., Balíkobot s. r. o., ComGate Payments, a. s..

Pokud by se v průběhu času cokoliv změnilo, budeme Vás o každé změně informovat.

Osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

4. INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Dále máte právo na přenos osobních údajů k jinému správci.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud Váš souhlas odvoláte, pak budou osobní údaje zpracovávané na základě tohoto souhlasu bez dalšího a zcela vymazány. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

V případě, že by došlo ke zpracování Vašich osobních údajů z důvodu založeného na našem oprávněném zájmu, máte právo podat proti takovému zpracování námitku.

Veškeré Vaše žádosti, jiné připomínky nebo podněty ke zpracování osobních údajů adresujte písemně na adresu Milan Jambor, Jahodová 666, 286 01, Čáslav nebo elektronicky na adresu info@jamboz.cz.

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Pokud se rozhodnete souhlas udělit, budeme na jeho základě osobní údaje zpracovávat po dobu 3 let.

6. SOUHLAS

Potvrzením ve formě zaškrtnutí políčka, „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“, udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle výše uvedeného a zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi uvedenými výše.

ZÁZNAMY SPRÁVCE O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení”),

Správce
Společnost: Milan Jambor
Jamboz
se sídlem: Jahodová 666/26, Čáslav, 286 01
IČO: 04604172
E-mailová adresa: info@jamboz.cz
Tel. kontakt: 775696626
Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.
Popis:

Tyto záznamy správce vyhotovuje i přesto, že zaměstnává méně než 250 osob, neboť zpracování jím prováděné není zpracováním pouze příležitostným. Tyto záznamy budou na žádost dozorového orgánu tomuto orgánu vždy poskytnuty. Pro každý účel zpracování je veden zvláštní záznam.


1. Záznam – registrace zákazníků, automatické vyplňování údajů

Účel zpracování Registrace zákazníků, automatické vyplňování údajů
Popis kategorií subjektů údajů Zákazníci správce a potencionální zákazníci správce
Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, ve vztahu k Vámi zvolené dodací adrese název ulice a číslo popisné, město a poštovní směrovací číslo a ve vztahu k fakturační adrese rovněž, název ulice, číslo popisné, město a poštovní směrovací číslo, dále IČO a případně DIČ
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny správce, subdodavatelé správce
Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Nebude předáno do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů Bezprostředně po odvolání souhlasu, či ukončení zpracovávání osobních údajů
Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření Technické – fyzické: uzamčené prostory správce, kovová bezpečnostní skříň, přístupy uživatelů do informačních systémů jsou zabezpečeny jménem a heslem Organizační – samostatná přístupová práva


2. Záznam – mzdová agenda

Účel zpracování Plnění zákonných povinností zaměstnavatele, tj. vedení mzdového účetnictví, odvádění daní, poplatků a provádění povinných odvodů na sociální, zdravotní, úrazové nebo jiné pojištění;
Popis kategorií subjektů údajů Zaměstnanci správce, členové statutárního orgánu správce a rodinní příslušníci
Kategorie osobních údajů Identifikační a kontaktní údaje, údaje obsažné v pracovní smlouvě (smlouvě o výkonu funkce), údaje o bankovním spojení, zdravotním pojištění, rodné listy dětí, čestná prohlášení k daňovým slevám a exekucím, posudek o zdravotní způsobilosti, potvrzení o studiu, zápočtové listy, potvrzení od úřadu práce o vyřazení z evidence, pojistné smlouvy
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny - Mzdoví účetní – Pažurová Consulting s. r. o. ;
- Příslušné správní orgány;
Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Nebude předáno do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů Likvidace proběhne bez odkladu po skončení zákonné lhůty pro archivaci každého konkrétního dokladu.
Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření Technické – fyzické: uzamčené prostory správce, kovová bezpečnostní skříň, přístupy uživatelů do informačních systémů jsou zabezpečeny jménem a heslem.
Organizační – samostatná přístupová práva


3. Záznam – marketingové účely, zasílání informací o produktech správce a novinkách

Účel zpracování marketingové účely, zasílání informací o produktech správce a novinkách
Popis kategorií subjektů údajů Zaměstnanci správce, spolupracovníci správce
Kategorie osobních údajů jméno a příjmení, popřípadě název, telefonní číslo, e-mail, historie nákupů a zpřístupněné fotografie
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny Správce, subdodavatelé správce, návštěvníci webových stránek správce
Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Nebude předáno do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů Bezprostředně po odvolání souhlasu, či ukončení zpracovávání osobních údajů
Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření Technické – fyzické: uzamčené prostory správce, kovová bezpečnostní skříň, přístupy uživatelů do informačních systémů jsou zabezpečeny jménem a heslem Organizační – samostatná přístupová práva


4. Záznam – Management a realizace kompenzací, benefitů a odměn

Účel zpracování Řízení a realizace kompenzací, benefitů a odměn
Popis kategorií subjektů údajů Zaměstnanci správce, členové statutárního orgánu správce
Kategorie osobních údajů Kategorie osobních údajů
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny Poskytovatelé nebo zprostředkovatelé benefitů:
-
Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Nebude předáno do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů Po dobu trvání pracovního nebo obdobného vztahu ke správci. Tato lhůta může být prodloužena, pokud probíhá řízení o souvisejících nárocích, a to o dobu takového řízení a dobu nezbytně nutnou pro vypořádání nároků plynoucích z takového řízení.
Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření Technické – fyzické: uzamčené prostory správce, kovová bezpečnostní skříň, přístupy uživatelů do informačních systémů jsou zabezpečeny jménem a heslem.
Organizační – samostatná přístupová práva


5. Záznam – Zprostředkování plnění souvisejících s pracovními cestami

Účel zpracování Zprostředkování plnění souvisejících s pracovními cestami
Popis kategorií subjektů údajů Zaměstnanci správce, členové statutárního orgánu správce
Kategorie osobních údajů Identifikační a kontaktní údaje, trvalé bydliště, rodné číslo, datum narození, národnost, titul, číslo pasu, fotokopii pasu, údaje o pracovní cestě, údaje o předchozích pobytech, číslo věrnostního programu, další osobní údaje nezbytné pro zajištění účelu zpracování
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny Osoby zprostředkovávající leteckou přepravu, víza, pojištění, ubytovací a související služby, zejména
Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Při zajišťování pracovních cest do třetích zemí je možné předání do třetích zemí, přičemž toto předání bude řešeno individuálně dle dané země.
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů Po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů, přičemž tato lhůta může být prodloužena v případě, že z předmětné cesty budou uplatňovány nároky, a to pouze o dobu uplatňování takových nároků.
Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření Technické – fyzické: uzamčené prostory správce, recepce při vstupu do budovy, server je v samostatné racku v hlídaném data centru, kovové bezpečnostní skříně, IT: specializované IT oddělení udržuje aktuální zabezpečení, přístupy uživatelů do informačních systémů jsou zabezpečeny jménem a heslem.
Organizační – samostatná přístupová práva


6. Záznam – Vedení databáze uchazečů o zaměstnání

Účel zpracování Vedení evidence uchazečů o zaměstnání
Popis kategorií subjektů údajů (i)Uchazeči o zaměstnání v průběhu jednání o smlouvě nebo
(ii)uchazeči, kteří vyjádřili svůj souhlas se zařazením do databáze
Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a údaj o vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech nebo mimopracovních profesních aktivitách a dále veškeré údaje, které uchazeči uvedou v životopise
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny Nebudou
Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Nebude předáno do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů V případě zpracování v průběhu jednání o pracovní smlouvě budou osobní údaje vymazány bezprostředně po skončení takového jednání. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu uchazeče budou osobní údaje vymazány 5 let po udělení souhlasu, pokud subjekt údajů neprojeví vůli k dřívějšímu výmazu osobních údajů.
Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření Technické – fyzické: uzamčené prostory správce, kovová bezpečnostní skříň, přístupy uživatelů do informačních systémů jsou zabezpečeny jménem a heslem.
Organizační – samostatná přístupová práva


7. Záznam – Nabízení obchodu a služeb pořádání školení a konferencí

Účel zpracování Nabízení obchodu a služeb, pořádání školení a konferenci
Popis kategorií subjektů údajů Klienti, potenciální klienti a jejich zaměstnanci či spolupracovníci
Kategorie osobních údajů Jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefon, e-mail),
Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny Nebudou, spolupořadatelé
Informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Nebude předáno do třetí země nebo mezinárodní organizaci
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů Po dobu trvání právního titulu. V případě souhlasů maximálně 3 roky.
Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření Technické – fyzické: uzamčené prostory správce, kovová bezpečnostní skříň, přístupy uživatelů do informačních systémů jsou zabezpečeny jménem a heslem.
Organizační – vnitřní směrnice, samostatná přístupová práva