Obchodní podmínky

1. Informace

1.1 - Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Milan Jambor
IČ: 04604172
DIČ: 870425/0962
se sídlem: Jahodová 666/26, Čáslav, 286 01
zapsané u Městského soudu v Praze, Spisová značka 280073
kontaktní údaje: Milan Jambor
email: info@jamboz.cz
telefon: 775696626
www: jamboz.cz
(dále jen „prodávající“)

1.2 - Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www. jamboz.cz. (dále je „internetový obchod“).
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

1.3 - Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Informace o zboží a cenách

2.1 - Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 - Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3 - Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 - Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2 - Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3.3 - Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4 - Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.5 - Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

3.6 - V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.7 - Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.8 - V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cen. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

4. Zákaznický účet

4.1 - Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2 - Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3 - Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4 - Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5 - Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

4.6 - Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Platební podmínky a dodání zboží

5.1 - Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně platební kartou
 • dobírkou v hotovosti při předávní zboží,
 • v hotovosti při osobním odběru v provozovně

5.2 - Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3 - V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5.4 - V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.5 - Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.6 - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

5.7 - Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce
 • osobním odběrem v provozovně

5.8 - Zboží v podobě potravin je prodávajícím dodáváno v kartonových nebo dřevěných boxech (v textu jen „bedýnka“).

5.9 - Kupující je povinen zajistit převzetí (a při platbě v místě dodání zboží též placení kupní ceny) objednaného zboží sám nebo prostřednictvím jiné osoby, a to vždy v časovém intervalu určeném v objednávce. Jestliže by bylo nezbytné časový interval dodání zboží měnit, informuje prodávající kupujícího předem prostřednictvím emailové zprávy, telefonicky nebo jiným způsobem.

5.10 - Nezajistí-li kupující převzetí zboží v časovém intervalu určeném v objednávce nebo v později ujednaném termínu, je prodávající oprávněn zboží předat osobě na dodací adrese, která je ochotna zboží pro kupujícího převzít. Nebude-li na místě dodání zjištěna přítomnost žádných osob, kontaktuje prodávající kupujícího za účelem dohody o náhradním termínu doručení zboží (se zřetelem na to, že čerstvé potravinové zboží podléhá rychlé zkáze a bude-li náhradní doručení realizováno opožděně, neručí prodávající za 100 % čerstvost zboží).

5.11 - Při náhradním doručení zboží kupujícímu, je kupující povinen uhradit cenu původního neúspěšného dodání zboží, jakož i cenu náhradního doručení zboží. Kupující neplatí cenu náhradního doručení zboží, jestliže bylo-li náhradní doručování způsobeno zaviněním prodávajícího.

5.12 - V případě osobního odběru zboží kupujícím u prodávajícího, je kupující povinen si zboží (bedýnku) vyzvednout v den a čas určený v objednávce. Kupující musí brát zřetel na to, že čerstvé potravinové zboží podléhá rychlé zkáze a dojde-li na jeho straně k pozdnímu odběru zboží, neručí prodávající za 100 % čerstvost zboží.

5.13 - Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v případě jeho převzetí v termínu ujednaném v objednávce. Při neúspěšném pokusu o dodání zboží kupujícímu v termínu, kdy mělo podle objednávky dojít k dodání zboží, ale kupující nezajistil a/nebo odmítl jeho převzetí (v případě osobního odběru jeho vyzvednutí) přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci tímto okamžikem.

5.14 - Prodávající koná veškerá opatření, aby objednané zboží bylo kupujícím dodáno včas. Přesto se mohou vyskytnout nepředvídatelné dopravní, technické, přírodní a/nebo jiné překážky, které mohou ujednaný čas dodání zboží zkomplikovat. V takovém případě prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a operativně vyřeší možnosti dodání zboží. Za opožděné dodání způsobené třetí stranou, kterou prodávající nemůže ovlivnit nenese žádnou odpovědnost.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 - Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit:

 • při poškození potravinového zboží,
 • shledá-li kupující na dodaném potravinovém zboží jiné vady,

6.2 - Kupující je povinen kontaktovat prodávajícího obratem na e-mailovou adresu prodávajícího info@jamboz.cz , nejpozději do 12 hodin od převzetí zboží. kupující povinen v téže lhůtě zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu podrobný popis a fotodokumentaci jím shledané vady zboží. Jestliže nebude kupujícím dodržen v tomto odstavci zmíněný postup při reklamaci a prodávajícímu nebude zaslána bezprostřední fotodokumentace shledané vady potravinového zboží, neuzná prodávající s ohledem na charakter zboží jakékoliv další reklamace kupujícího jako oprávněné.

6.3 - Kupující bere na vědomí, že s ohledem na charakter potravinového zboží, které se rychle kazí, není kupující podle ust. § 1837 písm. e) OZ oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.4 - Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7. Práva z vadného plnění

7.1 - Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2 - V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

7.3 - Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8. Doručování

8.1 - Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

8.2 - Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 - Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.2 - Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3 - Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

9.4 - Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9.5 - Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.6 - Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

9.7 - Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.5. 2019 .